Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Đối tượng cần được huấn luyện an toàn lao động

Đối tượng cần được huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động trong thời gian gần đây luôn được quan tâm chú trọng, thực hiện một cách nghiêm túc và cũng đã đạt được một số kết quả nhất định.

Đối tượng được huấn luyện an toàn lao động không chỉ có người lao động mà còn cả người sử dụng lao động.

Theo thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thì đối tượng được huấn luyện bao gồm:

Thứ nhất là người làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động, thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động theo hợp đồng. Thời gian phải tham gia huấn luyện lần đầu ít nhất là 16 giờ, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm. Huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần với thời gian ít nhất là 8 giờ.

Thứ hai là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở, người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động. Thời gian phải tham gia huấn luyện lần đầu ít nhất là 48 giờ, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm. Huấn luyện định kì 2 năm 1 lần với thời gian ít nhất là 24 giờ.

Thứ ba là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Thời gian phải tham gia huấn luyện lần đầu ít nhất là 30 giờ, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm. Huấn luyện định kì 2 năm 1 lần với thời gian ít nhất là 15 giờ.

Thứ tư là đối tượng là người lao động không thuộc ba nhóm nêu trên. Thời gian phải tham gia huấn luyện lần đầu ít nhất là 16 giờ, nếu đạt yêu cầu sẽ được ghi vào sổ công tác huấn luyện an toàn tại cơ sở. Huấn luyện định kì 1 năm 1 lần với thời gian ít nhất là 8 giờ.

Như vậy, những đối tượng được huấn luyện an toàn lao động đã được quy định cụ thể rõ ràng là 4 nhóm nêu trên, các đơn vị, cá nhân liên quan cần nắm bắt chính xác để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, đảm bảo công tác huấn luyện an toàn lao động được thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.