• Thương gia
  • Tribeco Sài Gòn chính thức bị khai tử

Tribeco Sài Gòn chính thức bị khai tử

Hội đồng quản trị Tribeco sẽ tiến hành các thủ tục nhằm mua lại cổ phần trôi nổi với giá 2.300 đồng một cổ phần.

Sáng 24/8, đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn-Tribeco (TRI) đã thống nhất thông qua phương án giải thể.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ, Hội đồng quản trị TRI sẽ tiến hành các thủ tục nhằm mua lại cổ phần trôi nổi với giá 2.300 đồng một cổ phần. Cơ sở của mức giá này là giá cổ phiếu TRI trung bình 2 tháng trước khi bị huỷ niêm yết cộng thêm 20%. Như vậy, bắt đầu từ tháng 9 tới đây, chỉ còn lại Tribeco Bình Dương, công ty 100% vốn nước ngoài được sở hữu bởi Tập đoàn Uni-President, cổ đông lớn nhất của TRI trước khi giải thể.

Theo thông báo của TRI tại đại hội cổ đông, 7 tháng đầu năm, Công ty lỗ khoảng 100 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 126 tỷ đồng. Tháng 4 vừa qua, TRI đã xin huỷ niêm yết tự nguyện do kết quả kinh doanh yếu kém kéo dài.