• Thương gia
  • Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm công bố thông tin

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm công bố thông tin

Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/6/2012, có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, nhất là đối với công bố thông tin bất thường.

Khi Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin trên TTCK có hiệu lực từ ngày 1/6/2012 thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC, hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm trở thành công ty đại chúng lớn (vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên và có trên 300 cổ đông) và có nghĩa vụ công bố thông tin như doanh nghiệp niêm yết.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng, đối với nghĩa vụ công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ là rất khó thực hiện, bởi một số thông tin trước khi công bố phải được sự chấp thuận của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Tuy nhiên, ngay cả khi Thông tư 52 chưa có hiệu lực, không ít DN bảo hiểm là công ty đại chúng (chưa niêm yết) vẫn không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 09. Theo Thông tư 09, công ty đại chúng phải công bố nghị quyết đại hội cổ đông, báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm. Thông tin không chỉ công bố cho cơ quan quản lý, mà còn phải công bố trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp.