• Kinh doanh
  • Luật thành lập doanh nghiệp cổ phần

Luật thành lập doanh nghiệp cổ phần

Vậy nội dung đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Luật bố cáo thành lập doanh nghiệplà gì? Như đã biết thì trong các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thì bố cáo là một công đoạn bắt buộc mà mỗi cá nhân hay tổ chức khi muốn thành lập doanh nghiệp đều phải thực hiện. Bạn có thể nhờ bên dịch vụ thành lập doanh nghiệp để hỗ trợ.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Luật bố cáo thành lập doanh nghiệpnhư sau: theo Điều 33 Chương II Thành lập doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 2015 của Chính phủ, một doanh nghiệp sau khi thành lập hay thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tại Khoản 2 Điều 33 quy định trong thời hạn 30 ngày sau đó thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký các thông tin của doanh nghiệp mình. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 quy định việc đăng ký doanh nghiệp phải theo trình tự, thủ tục cũng như việc trả phí đăng ký theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng bố cáo theo Luật bố cáo thành lập doanh nghiệp là:

- Tên doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Nơi đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cá nhân hay tổ chức phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung Ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung đã nêu trên.