Lợi nhuận của REE tăng hơn 140%

6 tháng, lợi nhuận sau thuế của REE đạt 411,5 tỷ đồng, tăng hơn 240 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con 6 tháng đã soát xét.

 

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng gần 40%, khoảng 230 tỷ đồng (từ 854.4 tỷ lên 1.184 tỷ đồng), lãi sau thuế cũng tăng 140%, tương đương hơn 240 tỷ đồng (từ 168,8 tỷ lên 411,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2011. Một trong những nguyên nhân khiến doanh thu REE tăng thêm là do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ gần 114 tỷ lên hơn 411 tỷ đồng.

 

Xét về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của REE khoảng 5.323 tỷ đồng, trong đó tài sản chiếm 54% (khoảng 2.884 tỷ đồng), tài sản ngắn hạn chiếm 46% (khoảng 2.439 tỷ đồng).

 

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của REE là 1.341,2 tỷ đồng (khoảng 25%), vốn chủ sở hữu gần 3.971,6 tỷ đồng (khoảng 75%) và lợi ích của cổ đông thiểu số đạt trên 260 triệu đồng.

 

Kết thúc 6 tháng, nợ ngắn hạn của REE là 1.083 tỷ đồng, hàng tồn kho 578,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 777,5 tỷ đồng.

 

Xét về tiền, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của REE là 424,56 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 61,07 tỷ là tiển mặt, còn gần 323,5 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền.