• Chia sẻ
  • Có 5 cần trục thì phải kiểm định cả 5 cái

Có 5 cần trục thì phải kiểm định cả 5 cái

Kiểm định cần trục là quy định bắt buộc của nhà nước. Không phải một đơn vị chỉ kiểm định theo mẫu đại diện mà tất cả các cần trục được sử dụng đều phải đưa ra để kiểm định. Cái nào đạt yêu cầu chất lượng mới được phép sử dụng.

Công ty mua mới 5 cái cần trục thì theo quy định kiểm định cần trục, tất cả chúng đều phải kiểm định. Dù là mua mới, đã được cơ sở sản xuất đảm bảo chất lượng tốt thì trước khi sử dụng phải được cơ quan chức năng kiểm định. Việc kiểm định có thể được thực hiện một lúc hoặc lần lượt. Cần trục nào đạt yêu cầu kiểm định thì mới được phép sử dụng. 5 cần trục mà cái đạt yêu cầu thì chỉ 3 cái đó được đưa vào hoạt động thôi. Quy định là bắt buộc và không có trường hợp ngoại lệ. Dù là các đơn vị nhà nước cũng phải thực hiện đầy đủ.

Quy định về kiểm định cần trục được các cơ quan chức năng nghiên cứu cẩn thận, kỹ càng rồi mới được ban hành. Quy trình kiểm định cũng rất rõ ràng, đúng trình tự. Và việc kiểm định cần trục phải được thực hiện bởi các cán bộ có chuyên môn. Không nên có sự nghi ngờ trong quá trình kiểm định. Đây là một biện pháp để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Không phải là một quy định cho có trên giấy tờ. Tất cả các cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm định đều nắm rõ các nguyên tắc và thực hiện đầy đủ.

5 cần trục được mua về có thể sẽ được kiểm định đủ điều kiện an toàn hết. Sẽ được sử dụng hết. Nhưng đó làm việc của sau quá trình kiểm định. Trước khi kiểm định thì chưa nói được gì. Nếu công ty trốn tránh hoặc không chịu thực hiện kiểm định cần trục theo quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định. Trường hợp cần trục không được kiểm định mà gây ra sự cố nghiêm trọng bị cơ quan chức năng phát hiện ra thì trách nhiệm của chính công ty sẽ càng thêm nặng nề. Một đơn vị muốn phát triển ổn định, lâu dài phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định nhà nước. Nhà nước không hạn chế sự phát triển của các đơn vị mà đang thực hiện chức năng quản lý, giúp cho việc phát triển an toàn, hiệu quả hơn.